ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  1. Σεβασμός στην Ιδιωτικότητα

Η ΕΥΔΩΡΟ Χαρτικά (ΕκΓ ΣΤΡΑΤΟΠΟΥΛΟΣ Ο.Ε. )σέβεται το δικαίωμα της ιδιωτικότητας και της προστασίας

των προσωπικών δεδομένων των φυσικών προσώπων, καθώς και της ασφάλειας των ηλεκτρονικών συναλλαγών.

Η Πολιτική Απορρήτου καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των υποκειμένων που τελούν σε οποιαδήποτε

σχέση με την εταιρεία μας, ήτοι ως ενδεικτικά αναφερομένων πελατών, εργαζόμενων, συνεργατών

και προμηθευτών τα οποία συλλέγονται από την ΕΥΔΩΡΟ ΧΑΡΤΙΚΑ στο πλαίσιο εκτέλεσης των 

εταιρικών δραστηριοτήτων της. Εάν ο ενδιαφερόμενος δεν συμφωνεί με τους όρους αυτούς οφείλει να μην προβεί 

στη γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων και να μην συνεργαστεί με την εταιρεία μας ή να ζητήσει γραπτώς την

εναντίωσή του ως περιγράφεται κατωτέρω υπό τον όρο βέβαια ότι η εναντίωση αυτή δεν θα οδηγεί σε παραβίαση

άλλων κείμενων διατάξεων της νομοθεσίας μας.

 

  1. Συλλογή, επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και περιορισμοί  

Προς επίρρωση των ανωτέρω και με σκοπό την πλήρη κατανόηση από μέρους του καταναλωτικού κοινού

των ενεργειών προσαρμογής και τήρησης της νομοθεσίας σας αναφέρουμε ενδεικτικά τα ακόλουθα 

μέτρα της εταιρείας μας:

- Τα προσωπικά δεδομένα του καταναλωτικού κοινού που συλλέγονται μέσα από την εταιρική δραστηριότητα

της εταιρείας συγκεντρώνονται από την ΕΥΔΩΡΟ Χαρτικά , με αποκλειστικό σκοπό την

εκτέλεση των παραγγελιών που λαμβάνουμε είτε μέσω , ή τηλεφωνικά για την παραγωγή των χαρτικών 

παραγωγής μας που είναι πάντα  σύμφωνα με τις παραγγελίες του εντολοδόχου ,πελάτη , στην Ελλάδα 

και το εξωτερικό. Δεν γίνεται καμία άλλη επεξεργασία αυτών πέραν της σύμφωνης με τον εταιρικό σκοπό.

- Τα προσωπικά δεδομένα που αφορούν τους πελάτες και τους προμηθευτές της εταιρείας μας συλλέγονται

προκειμένου να διεκπεραιωθούν επιτυχώς οι εταιρικές ανάγκες και δραστηριότητες και διατηρούνται απόρρητες

πλην περιπτώσεων φορολογικών και ασφαλιστικών ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές ή δικαστικών διαδικασιών.

- Ομοίως υπάρχει απόλυτος σεβασμός της ιδιωτικότητας του υπαλληλικού προσωπικού με οποιαδήποτε μορφή

εργασίας και συλλογή προσωπικών δεδομένων με κάθε διαδικασία αποφυγής γνωστοποίησης αυτών σε τρίτους. 

Και εδώ υφίσταται η δυνατότητα πρόσβασης σε αυτά τα στοιχεία μόνο από τις αρμόδιες αρχές φορολογικών και

ασφαλιστικών ελέγχων, καθώς και της πιθανότητας δικαστικής διαμάχης.

 - Η ΕΥΔΩΡΟ Χαρτικά, ΔΕΝ διαβιβάζει τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγει από τις ανωτέρω κατηγορίες

προσώπων  στα πλαίσια της εταιρικής της δραστηριότητας σε τρίτες εταιρείες

Η ΕΥΔΩΡΟ Χαρτικά διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα για όσο χρονικό διάστημα είστε ενεργός πελάτης

ή προμηθευτής της και κατόπιν τούτου παραμένουν στο αρχείο της με κάθε μέγιστη δυνατή τεχνική ασφάλεια έως 

ότου παρέλθουν οι προθεσμίες για άσκηση οικονομικών ελέγχων από τις αρμόδιες αρχές στην εταιρεία. 

Κατόπιν αυτού θα διαγραφούν οριστικά εφόσον το δηλώσετε εγγράφως.

- Ασφαλώς διατηρείτε ακέραια τα δικαιώματά σας στην πρόσβαση και ενημέρωση για την επεξεργασία των

δεδομένων σας,στην τροποποίηση αυτών καθώς και στη διόρθωσή τους αλλά και στην εναντίωση στην

επεξεργασία των δεδομένων ή και τη διαγραφή τους υπό τους όρους βέβαια της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως 

φορολογικής και ασφαλιστικής . Επίσης έχετε δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr):

 

  1. Ειδικά μέτρα διασφάλισης απορρήτου προσωπικών δεδομένων

Επιπροσθέτως σας δηλώνουμε με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου ότι έχουμε ήδη λάβει κάθε

τεχνικό-πληροφοριακό μέσο προστασίας των δεδομένων σας, ήτοι σύγχρονες μεθόδους αποθήκευσης

πληροφοριών και ασφάλειας, κωδικοποιήσεις, κρυπτογραφήσεις, πρωτόκολλα περιορισμένης πρόσβασης,

κάθε προστασία για κακόβουλες μη εξουσιοδοτημένες εισόδους από εξωγενείς παράγοντες. Επίσης οι χώροι 

της εταιρείας είναι εφοδιασμένοι με τεχνικά  και ανθρώπινα μέσα ύψιστης ασφαλείας πχ κάμερες, φύλαξη , 

πόρτες ασφαλείας , καθώς και το υπαλληλικό μας προσωπικό είναι ήδη πλήρως ενημερωμένο για την 

ανάγκη αυξημένης προστασίας των δεδομένων. 

Οποιαδήποτε αναθεώρηση της Πολιτικής Απορρήτου, όποτε κριθεί σκόπιμο από την εταιρεία μας να λάβει χώρα,

θα αναρτάται υποχρεωτικά προκειμένου να ισχύει έναντι τρίτων στην ιστοσελίδα μας, ώστε να έχετε πάντοτε άμεση 

πρόσβαση και γνώση αυτής.

 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ

Ο χρήστης με την αποδοχή της παρούσας πολιτικής δηλώνει ότι έχει ενημερωθεί και κατανοήσει τους

όρους και τις συνθήκες προστασίας των προσωπικών δεδομένων του, την αποδέχεται ρητώς και ανεπιφύλακτα

και δίνει τη συγκατάθεσή του για την ηλεκτρονική επεξεργασία τους από την ΕΥΔΩΡΟ Χαρτικά, με τον τρόπο

 και για τον σκοπό που περιγράφεται στην παρούσα  Πολιτική Απορρήτου.

Για οποιαδήποτε πληροφορία , μπορείτε να επικοινωνήσετε με έναν από τους παρακάτω τρόπους.

Τηλεφωνικά στο τηλέφωνο 0030 27430 29101

Με FAX στο 0030 27430 29102

Με email στο  evioxart@otenet.gr